Technický dozor dohlíží na průběh stavby

stavbyadozory s.r.o.

Stavební a technický dozor

Technický dozor dohlíží na průběh stavby

Laická veřejnost může být zmatena pojmy stavební dozor a technický dozor investora. Stavební dozor je prováděn u staveb stavěných především svépomocí, kdy pracovník provádějící stavební dozor ručí za použité materiály, kvalitu stavby a následně dokončenou stavbu a dokumentaci stvrdí kulatým razítkem. Veškeré problémy, které se dodatečně mohou vyskytnout na dokončené stavbě, jdou na vrub stavebního dozoru.

Technický dozor jako pravá ruka investora

Technický dozor Praha je pravou rukou investora, může poradit již v přípravách a projektování stavby. Pracovník technického dozoru svými praktickými zkušenostmi z mnoha realizovaných staveb a znalostmi různých materiálů může pozitivně ovlivnit celé projektování stavby. Díky tomu se dá předejít a vyvarovat se nevhodných řešení. Při výstavbě hájí zájmy investora, dozoruje realizační firmy, kontroluje, radí, počítá, upozorňuje na možné následné problémy.

Kontrola stavebních prací a použitých materiálů

Technický dozor Praha dohlíží na správnost prováděných stavebních a montážních prací již během výstavby, upozorňuje na nedostatky a nedokonalosti během stavby. Zároveň nahlíží do dokumentace, kterou může nařídit i změnit, pokud narazí na nesrovnalosti. Technický dozor zároveň dohlíží na odstranění zjištěných závad na stavbě před jejím dokončením.

Předcházení komplikací v budoucnu

Zkušené oko pracovníka technického dozoru objeví závady například na konstrukci, doporučí změnu, následně zkontroluje kvalitu a pak teprve může být dílčí část stavby zakryta. Díky technickému dozoru se předejde problémům v budoucnu, které by už nemohly být odstraněny. V kompetenci pracovníka technického dozoru není dávat razítka za záruku za stavbu.